روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی

روش نوشتن نام صحیح باشگاه در مقالات علمی جهت اخذ تشویق:

 

در مقالات فارسی:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر، ایران
 

در مقالات انگلیسی:

Young Researchers and Elite Club, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran