تماس با ما

 

شماره تلفن تماس: 56358105-7

داخلی 320

        441

 پست الکترونیکی:  bpj@iiau.ac.ir